KONKORDATO PROJE VE SÜREÇ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

LİMON YÖNETİM DANIŞMANLIĞI  olarak, Tüm Konkordato Süreçlerinde Yanınızdayız.

KONKORDATO sürecine girmiş şirketlerde tespit ettiğimiz genel sorunların çözümü ve KONKORDATO sürecinin yönetimi noktasında, Limon Yönetim Danışmanlığı olarak, İşletme Yönetimi, Süreç Yönetimi, Üretim Yönetimi, Maliyet Yönetimi, Finans ve Verimlilik Yönetimleri ana başlıkları altında, Şirketlerin genel işleyişini analiz edip, Konkordato Projesi kapsamında, Konkordato Sürecinden Çıkış için yerinde gördüğümüz tüm İyileştirme ve Yönetim Önerileri ile proaktif bir şekilde sürece dahil oluyoruz.

KONKORDATO konusunun hangi tarafında olursanız olun, Şirket Gerçeklerinin tespiti ile tespit edilen sorunların profesyonel yöntemlerle giderilmesini amaçlayarak, her problemi kendi özel şartları çerçevesinde değerlendirip, edindiğimiz Yönetim Danışmanlığı tecrübemiz ile Danışan Şirketlerimize pozitif katkıda bulunuyoruz.

KONKORDATO, günümüzde her ne kadar hukuki bir süreçmiş gibi görünse de, KONKORDATO sürecine girmek üzere olmak veya bu sürece girmiş olmak, tamamen İŞLETME YÖNETİMİ'nin verimsizliğinin doğal bir sonucu olarak kendini göstermektedir. 

Bu süreç içerisinde, her durum ve şartta, cevap aradığımız tek soru; "ŞİRKETİN GERÇEK SORUNU NEDİR? NASIL ÇÖZÜLEBİLİR?"

Şirketin Zayıf yönleri, Güçlü yönleri, elinde olan Fırsatlar ve karşıkarşıya olduğu Tehditler kapsamında, şirketin ihtiyacı olan yeni yönetim modelini inşaa etmesi için gerekli tüm iyileştirmeleri tespit edip, planlıyor ve uygulanması için önerilerde bulunuyoruz. 

Sürecin yönetimi kapsamında; Konkordato Komiser Heyeti görüşmeleri, Banka Şube Müdürleri görüşmeleri, Alacaklılar görüşmeleri, Tedarikçiler görüşmeleri, Müşteri, Personel, Avukatlar ve Şirket Yönetim Kurulu görüşmelerini takip ederek, şirketin ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında, sürecin paydaşları ile toplantılar düzenliyoruz.

KONKORDATO sürecinin, İFLASA GİRİŞ süreci değil, YENİDEN DİRİLİŞ sürecinin başlangıcı olduğuna inanıyoruz. 

KONKORDATO Proje ve Süreç Yönetimi Danışmanlığı ile YANINIZDAYIZ.

"KONKORDATO" Nedir?

7101 Sayılı Kanun "Konkordato"

28/02/2018 Tarihli Kanun’la 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunumuzun konkordatoya ilişkin 285 – 309 arası maddelerinde değişiklik yapılarak, uygulamada tamamen terk edilmiş olan konkordato kurumunun yeniden canlandırılması amaçlanmıştır.

İİK.’nun 178-179 maddelerinde düzenlenmiş ve 2003 yılından bu yana uygulanmakta olan iflasın ertelenmesi kurumunun kaldırılması ile ortaya çıkan boşluğun doldurulması amacıyla yapılan bu değişikliklerle İsviçre Hukukunda 2013 yılında yapılmış ve 2014 yılında yürürlüğe girmiş olan son değişiklikler örnek alınarak konkordato kurumu tekrar uygulamaya başlanmıştır.

Konkordato kısaca; İİK’nun 285-309 maddelerinde yer alan koşullar var olduğu takdirde, borçlarını ödeyemeyecek hale gelen veya ileri bir tarihte borçların, ödenemeyecek hale geleceği bilinen borçlunun iflastan kurtulmak için zaman istemesi sonucu uygulanan hafifletilmiş bir kolektif icra müessesidir.

 

Konkordatoyu hukuki niteliği itibarıyla, iflasa yaklaşan özel ve hafifletilmiş bir cebri icra türü ve kolektif bir tasfiye şekli olarak tanımlayabiliriz.

KONKORDATO ÇEŞİTLERİ

•Mahkeme içi  konkordato– Mahkeme dışı konkordato,

•Tenzilat (yüzde) konkordatosu – Mühlet (vade) konkordatosu – Kombine (karma) konkordato,

•İflas dışı konkordato – İflas içi konkordato,

•Adi konkordato – Malvarlığının terkini suretiyle konkordato

MAHKEME DIŞI –MAHKEME İÇİ KONKORDATO

Mahkeme dışı konkordato; Borçlunun herhangi bir resmi makamın katılımı olmaksızın sözleşme özgürlüğü çerçevesinde bütün veya alacaklıların bir kısmı ile yaptığı bir özel hukuk sözleşmesidir. Bu sözleşme sadece sözleşmeye taraf olan alacaklıları bağlar. Konkordatoyu kabul etmeyen alacaklıları bağlamadığından bu alacaklılar haciz/iflas yolu ile takip yapabilir.

Mahkeme içi konkordato; Borçlu ve alacaklıların yanı sıra, İİK’nunda öngörülen usul dairesinde resmi makamlarında katılımı ile gerçekleşen ve İİK’nunda ayrıntılı bir biçimde düzenlenmiş olan konkordato türüdür. Bu konkordato, sözleşmeye onay vermemiş alacaklıları da bağlayıcı nitelik taşır.

TENZİLAT – MÜHLET – KARMA KONKORDATO

Tenzilat Konkordatosu; Alacaklıların alacaklarının belli bir yüzdesinden feragat ederek yaptıkları konkordato tenzilat (yüzde) konkordatosudur.

Mühlet Konkordatosu; Alacaklıların alacaklarından hiç feragat etmeden sadece borçlularına yeni bir vade  (süre) tanıyarak yaptıkları konkordato mühlet (vade) konkordatosudur.

Karma Konkordato; Alacaklıların hem alacaklarından feragat ederek ve hem de borçlularına vade (süre) tanıyarak yaptıkları konkordato ise kombine (karma) konkordatodur.

İFLAS DIŞI – İFLAS İÇİ KONKORDATO

İflas dışı konkordato; İflasa tabi borçluların, henüz iflas etmeden önce, iflastan kurtulmak için gerçekleştirdikleri konkordato iflas dışı konkordatodur. İflasa tabi olmayan borçlular için bu konkordato türü söz konusudur.

İflas içi konkordato; İflasa tabi borçlular hakkında iflas kararı verildikten sonra, tasfiye işlemleri devam ettiği sırada iflastan kurtulmak için gerçekleştirdikleri konkordato iflas içi konkordatodur.

ADİ KONKORDATO – MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO

Adi Konkordato; Mahkeme dışı konkordato ile malvarlığının terkini suretiyle konkordato dışındaki tüm konkordato türleri bu türe girer.

Malvarlığının terki suretiyle konkordato; 2004 sayılı İcra ve  İflas Kanunun 309/a-309/l maddelerinde düzenlenmiş konkortado türüdür.

MAL VARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO

Malvarlığının terki suretiyle konkordatoda, borçlu, konkordato talebi ile alacaklılarına muayyen bir miktar para ödemeyi teklif etmez, bilakis malvarlığını alacaklılarına terk ederek bu malvarlığını alacaklılarına terk eder. Bu malvarlığının alacaklılar tarafından tasfiye edilmesini teklif eder. Konkordato teklifi alacaklılarca kabul edilip, konkordato mahkemece tasdik edilince, borçlunun malvarlığı üzerinde tasarrufta bulunma yetkisi alacaklılarına geçer. Alacaklılar bu tasarruf yetkisini seçecekleri tasfiye memurları vasıtası ile kullanırlar. Tasfiye memurları, borçlunun mallarını iflas tasfiyesine benzer bir şekilde tasfiye eder ve elde edilen parayı alacaklılara dağıdır.

Malvarlığının terki suretiyle konkordatonun bir diğer şekli ise; Borçlunun malvarlığının tamamını veya bir kısmını, alacaklılara genellikle belli bir vadeye yayılan taksitler halinde ödeme yapılması mukabilinde bir üçüncü kişiye devretmesidir. Fakat, malvarlığının alacaklılara terki ile üçüncü kişiye devri arasında durumun özelliklerine göre yürürlüğe sokulabilecek çeşitli seçenekler mevcuttur. (Örneğin borçlunun malvarlığının kurulacak bir şirkete devredilerek alacaklılara bu şirketin hisselerinin verilmesi gibi. )

 

Ağır işleyen iflas prosedüründen alacaklıları kurtardığı için malvarlığının terki suretiyle konkordato, alacaklıların lehinedir. Bu tasfiye yöntemi borçluyu müflis sıfatından kurtardığı için borçlunun da lehinedir.

Malvarlığının terki suretiyle konkordatoda tasfiye tamamen alacaklılara ve onların seçeceği ehil konkordato tasfiye memurlarına bırakılmış olacağından, alacaklılar borçlunun mevcudunu en uygun şartlarda paraya çevirip alacaklarını mümkün olduğu kadar yüksek bir oranda tahsil edebilmek için gayret göstereceklerdir. Bu yönü ile iflas tasfiyesinden ayrılmaktadır.

 

7101 Sayılı Kanunla mevzuata dahil olan malvarlığının terki suretiyle konkordatoya ilişkin hükümler esas itibarıyla tasfiye ile ilgili hükümler olup, iflas hükümleri ile benzerlik içermektedir.

Konkordato talebinden konkordatonun tasdikine kadar olan safhada kural olarak ve malvarlığının  terki suretiyle konkordatoya ilişkin hükümlere ve bu kurumun temelindeki düşünce ile çelişmediği ölçüde adi konkordato hakkındaki hükümler uygulanacaktır.

Malvarlığının terki suretiyle konkordato ismine rağmen adi konkordatodan ziyade iflasa daha yakın bir tasfiye şeklidir. Çünkü bu konkordatonun temelinde borçlunun mali durumunu düzeltmek değil, Mamelekinin en avantajlı şekilde paraya çevirerek alacaklıların en yüksek oranda ve en kısa sürede alacaklarına kavuşmalarını sağlama düşüncesi vardır.

Önemini belirtmek gerekir ki, malvarlığının terki suretiyle konkordato ile adi konkordatonun birlikte uygulanması da mümkündür.

 

Borçlunun borçlarına karşılık belli bir ödeme yapmayı teklif edip, aynı zamanda malvarlığının bir kısmını alacaklılarına terk etmesi de mümkündür.

Malvarlığının terki suretiyle konkordato bazı yönleriyle iflas tasfiyesine benzemekle birlikte iki temel noktada ayrılmaktadır.

  * Malvarlığının terki suretiyle konkordato prosedürü içerdiği özel ve akdi unsur nedeniyle iflas tasfiyesine göre daha esnektir.

  * Mevcudunu alacaklılarına terk eden borçlu, iflas tasfiyesinin aksine kural olarak borçlarından kurtulmaktadır.

Yukarıda açıklandığı üzere bu konkordato çeşidinde iflas ve adi konkordato hükümleri birleşmiş gibi görünmektedir. Bu konkordato çeşidinde de süreç aynen adi konkordato da olduğu gibi işlemektedir. Konkordato ve geçici mühlet talebi ile başlamakta, ticaret mahkemesinin bu talebi uygun bulması halinde borçluya önce üç ay geçici mühlet verilmekte ve daha sonra borçlu veya geçici komiserin talebi üzerine en fazla iki ay daha uzatılabilmekte, bu süreçte geçici konkordato komiseri görevlendirilmektedir. Bilahare Ticaret Mahkemesi geçici mühlet içerisinde bir yıllık kesin mühlet kararı vermektedir. Ayrıca mühlet kararı ile birlikte yedi alacaklıyı geçmemek üzere tek sayıda olmak kaydıyla alacaklılar kurulu oluşturulmaktadır. Kesin mühlet taleple 6 ay daha uzatılabilmektedir.

Konkordato komiseri görevlendirilmesini müteakip borçlunun mevcudunun bir defterini tutup, mamelekin kıymetini takdir ettirdikten sonra takdir edilen kıymeti rehinli alacaklılarla borçluya bildirmektedir. (298/1-2;309/1)

Bu konkordato şeklinde borçlunun ödeme teklifinin kaynakları ile orantılı olması ve konkordatonun tasdiki için alacaklılara teminat gösterilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.  Çünkü borçlunun malvarlığı üzerindeki tasarruf yetkisi alacaklılara geçmiştir.

Burada önemle belirtmek gerekir ki; alacaklılar toplantısında yapılacak oylamada rehinli/rehinsiz, imtiyazlı/imtiyazsız tüm alacaklılar süresinde konkordatoya kayıt yaptırmış olmaları koşuluyla oy kullanabilmektedir.

Daha sonra komiser dosyayı komiserlik raporu ile birlikte Ticaret Mahkemesine sunmaktadır. Konkordato teklifinin bu şekilde kesinleşmesinden sonra iflas tasfiyesine benzer bir süreç başlamaktadır. İflas idare memurlarına benzeyen tasfiye kurulu borçlunun konkordato teklifine sunduğu mallarını paraya çevirerek tasfiye edip, düzenleyeceği sıra cetveline göre hazırlayacağı pay cetveli doğrultusunda alacaklılara paylarını ödeyecektir.

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO İLE İFLAS ERTELEME KARŞILAŞTIRMA

•İflasın ertelenmesi sadece borca batık durumdaki sermaye şirketi veya kooperatifler için öngörülmüştür.

•Malvarlığının terki suretiyle konkordato iflasa tabi olsun olmasın ödeme güçlüğü içindeki her borçlu için öngörülmüştür.

•İflasın ertelenmesinde iflasın ertelenmesine karar veren Ticaret Mahkemesi atadığı kayyımın görevlerini serbestçe belirler. Eğer kayyıma şirketin idare ve temsil organının görev ve yetkileri verilmişse kayyım iyileştirme projesini uygular. Eğer kayyıma idare ve temsil organına nezaret görevi verilmişse kayyım iyileştirme tedbirlerinin ne şekilde uygulandığını kontrol eder. Kayyım tasfiye memurlarından farklı olarak hem şirketin hem de alacaklıların menfaatini korur.

•Malvarlığının terki suretiyle konkordatoda alacaklılar haklarını tasfiye memurları ve alacaklılar kurulu vasıtasıyla kullanırlar. Bu organlar malvarlığının terki suretiyle konkordatonun zorunlu organlarıdır.

•İflasın ertelenmesinde şirket veya kooperatifin tasfiyesi değil, tam tersine malvarlığının muhafazası amaçlanmıştır.

•Malvarlığının terki suretiyle konkordatoda amaç; borçlunun mevcudunu en uygun şekilde paraya çevirerek alacaklıların alacaklarına kavuşmasını sağlamaktır. Yani burada amaç borçlunun mali durumunun iyileştirilmesi değil, onun ekonomik bütünlüğünün tasfiye edilmesidir. Malvarlığının terki suretiyle konkordato sunucunda  kooperatif veya şirket sicilden terkin edilir.

Kaynak: Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 06-07 Ekim 2018 tarihli "Konkordato" Eğitim Notları